Istorija

Gimnazijos istorija

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija – dieninė bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas lietuvių kalba. Gimnazija pavadinta žymaus žydų rašytojo Šolomo Aleichemo vardu. Jos steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
Gimnazija įkurta 1989 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1753 (akredituota vidurinio ugdymo programa). Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 1-1082 ,,Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos“ Vilniaus Šolomo Aleichemo vidurinė mokykla pertvarkyta į Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnaziją. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. 1-1244 ,,Dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos pavadinimo pakeitimo“ mokyklai suteiktas Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos pavadinimas.
Mūsų Gimnazija yra vienintelė valstybinė žydų mokykla Lietuvoje. 2002 m. mokyklą baigė pirmoji žydų abiturientų laida.
Gimnazijos koncepcija – puoselėti ilgaamžę žydų tautos kultūrą, auklėti jaunąją kartą, kaip dorus ir sąžiningus Lietuvos Respublikos piliečius, ugdyti vaikus, remiantis žydų tautos tradicijomis. Nors mokykla yra pasaulietinė, tačiau čia švenčiamos žydų religinės šventės, dirbama pagal žydų švenčių kalendorių.
Šiuo metu gimnazijoje mokosi 522 mokiniai, dirba 56 mokytojai, turintys reikiamą pedagoginę ir profesinę kvalifikaciją. Mokytojų kolektyvą sudaro: 21 mokytojas, 17 vyresniųjų mokytojų, 6 metodininkai, 2 mokytojai ekspertai, 2 mokytojai, kuriems suteiktas mokslo daktaro vardas. Gimnazijoje dirba pagalbos mokiniui specialistai, tai yra: socialinė pedagogė, psichologė, logopedė, specialioji pedagogė, trys mokytojo padėjėjai.
Gimnazija yra tarptautinio, vieno seniausių ir nuolat veikiančių Rytų Europos žydų švietimo tinklo „ORT – Amatų bei žemės ūkio darbo draugijos“ (rus. Общество ремесленного и земледельческого труда), kitaip žinomo kaip „Kvalifikuotų amatų skatinimo asociacija“, dalis. Šis tinklas teikia tarptautinius standartus, metodikas ir paramą mūsų STEAM programoms.
Skirtingų tautybių gimnazijos moksleiviai turi galimybę išmokti 5 kalbas: lietuvių (turi gimtosios kalbos statusą), hebrajų, anglų, prancūzų ir rusų. Visi dalykai yra dėstomi lietuvių kalba. Gimnazijoje veikia skaitykla-biblioteka, įrengti 2 informacinių technologijų, 2 technologijų, 4 įvairių užsienio kalbų, 1 fizikos, gamtos mokslų (chemijos, biologijos), 2 socialinių mokslų, 3 matematikos, 3 lietuvių kalbos ir literatūros, 1 hebrajų kalbos, 1 menų ir 1 logopedo kabinetai.
Gimnazijoje puoselėjamos prasmingos neformaliojo ugdymo tradicijos, kasmet veikia įvairūs būreliai: lietuvių bei užsienio kalbų, šokių, programavimo, keramikos, sveikos mitybos ir judesio lavinimo, stalo teniso, mentalinės aritmetikos, programų kūrimo išmaniems įrenginiams, foto – video, dailės, žurnalistikos, futbolo, krepšinio, šachmatų, žydų tradicijų, taip pat choras, matematikos akademija, Lego, karate, STEAM, ir kt.
Gimnazija aktyviai bendradarbiauja su Izraelio Švietimo ministerija ir programa Hefziba, kuri kiekvienais mokslo metais suteikia galimybę mokytojams iš Izraelio dėstyti gimnazijoje hebrajų kalbą. Kasmet organizuojamos hebrajų kalbos ir žydų tautos tradicijų bei istorijos olimpiados tarp Baltijos šalių žydų mokyklų mokinių.
Gimnazijoje švenčiamos visos žydų tautos šventės pagal žydų kalendorių, kurių metu mokiniai mokosi žydų kultūros tradicijų ir etikos. Kiekvieną penktadienį mokykla švenčią Šabatą. Moksleiviai sako tradicinį Kiddush ir uždega žvakes. Kiekviena klasė gauna ką tik iškeptą chalą.
Gimnazija dalyvauja įvairiuose mokyklos, miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose, kurie padeda palaikyti santykius su Izraeliu ir motyvuoja mūsų mokinius mokytis hebrajų kalbos. Vieno iš projektų pavadinimu „Dvyniai“ metu 6 klasės mokiniai tiesiogiai bendrauja su Izraelio moksleiviais. Kiekvienais metais vykstančio projekto Bar-Bat Mitsva metu 7 klasės mokiniai ruošiasi savo Bar-Bat Mitzva šventei – pilnametystės šventei pagal žydų tradicijas. Projektus „Mano šeimos istorija“, „Žydų objektyvas“ organizuoja muziejus „Anu“ Tel Avive. Dalyvaudami šiuose projektuose mokiniai kartu su tėvais ir seneliais renka informaciją apie savo giminės istoriją, kuria nuostabius darbelius, fotografuoja įsimintinus žydų tradicijų momentus. Projekto nugalėtojas vyksta į Jeruzalę, o jo darbai vienerius metus eksponuojami muziejuje „Anu“. Mokiniai taip pat dalyvauja projekte TALAVI (Los Andželas, Tel Avivas ir Vilnius). Moksleiviai turi galimybę aplankyti įvairias šalis, gyventi šeimose, pažinti JAV ir Izraelio kultūrą. Kiekvienais metais projekte „Šaknys“ dalyvauja 10 klasių mokiniai, vykstantys į įvairias šalis ir susipažįstantys su žydų Holokausto tragedija.
Mūsų mokyklos mokiniai – nenuilstantys Lietuvos žydų bendruomenės gyvenimo dalyviai. Jie aktyvūs įvairiuose bendruomenės rengiamuose projektuose ir šventėse. Taip pat gimnazija yra užmezgusi nuoširdų ir draugišką ryšį su Izraelio studentų bendruomene Lietuvoje. Jauni izraeliečiai padeda mūsų mokiniams suprasti šiuolaikinį Izraelio gyvenimą, kultūrą ir tokias šventines ar atminimo progas kaip Yom haZikaron, Izraelio žuvusių karių atminimo dieną, Izraelio Nepriklausomybės dieną.
2021 m. gimnazija pradėjo bendradarbiauti su Izrelio Ron Vardi Gabių vaikų centru. Ron Vardi ir Šolomo Aleichemo mokyklų mokiniai dalyvauja bendruose projektuose, atlieka bendrus mokslinius tyrimus.
Gimnazijos mokytojai nuolat bendradarbiauja su Europos žydų mokytojų ir pedagogų tinklu „Centropa“, kuris rūpinasi žinių apie žydų gyvenimą Europoje išsaugojimu ir plėtojimu.
2022 m. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokytojai tapo Žydų nacionalinio fondo KKL – JNF (Keren Keymeth LeIsrael) ambasadoriais Lietuvoje. Pirmoji pedagogų grupė dalyvavo Tarptautiniame ekologinio sionizmo seminare Izraelyje. Šio bendradarbiavimo tikslas – pasaulinis mokytojų ir mokinių švietimas, žydų identifikacijos bei meilės Izraeliui stiprinimas, žydų tautos paveldo visapusiškas išsaugojimas ir didinimas. Žydų mokyklų atstovai iš viso pasaulio aktyviai lanko KKL – JNF mokomuosius seminarus žydų bendruomenėse, istorinius, meninius, pažintinius bei kultūrinius sionistinius renginius bei įžymias vietas. Vėliau savo žinias ir patirtį skleidžia per specialiąsias edukacines programas vaikams ir jaunimui, ugdo būsimus Izraelio ir diasporos lyderius.

Gymnasium History

Vilnius Sholom Aleichem ORT Gymnasium is a full-time general education school that provides elementary, basic, secondary and non-formal education programs in Lithuanian. The Gymnasium is named after the famous Jewish writer Sholom Aleichem. Its founder is the Vilnius City Municipality Council.
Sholom Aleichem High School was established in 1989 under the initiative of the Ministry of Education and the help of the Jewish Agency for Israel and was named as such in remembrance of the Jewish School “Shalom Aleichem” which was in Kaunas before the Holocaust.
Our High School is the only public Jewish school in Lithuania. in 2002 the first Jewish students graduated from the school after 60 years.
The concept of the Gymnasium is to nurture the long-standing culture of the Jewish people, to educate the young generation as virtuous and honest citizens of the Republic of Lithuania, to educate children basing on the traditions of the Jewish nation. Although the school is secular, Jewish religious holidays are celebrated here, and we are working according to the Jewish holiday calendar.
Currently, 522 students are studying at our High school, 56 teachers with the necessary pedagogical and professional qualifications are working here. The teaching staff consists of: 21 teachers, 17 senior teachers, 6 methodologists, 2 expert teachers, 2 teachers with the title of Doctor of Science. Pupil support specialists work in the gymnasium: a social pedagogue, a psychologist, a speech therapist, a special pedagogue, and teacher's assistants.
The gymnasium is a part of the international, one of the oldest and continuously operating Eastern European Jewish educational networks "ORT – Society of Crafts and Agricultural Work" (Russian: Общество ремесленного и земельдельческого труда), otherwise known as "Association for the Promotion of Skilled Crafts". This network provides international standards, methodologies and support for our STEAM programs.
All students have the opportunity to learn 5 languages: Lithuanian (has mother tongue status), Hebrew, English, French and Russian. All subjects are taught in Lithuanian. The gymnasium has a Reading Room – Library, 2 Information Technology, 2 Technologies, 4 different foreign languages, 1 Physics, Natural Sciences (Chemistry, Biology), 2 Social Sciences, 3 Mathematics, 3 Lithuanian Language and Literature, 1 Hebrew Language, 1 Arts and 1 Speech therapist rooms.
Meaningful traditions of non-formal education are popularizing in the Gymnasium, various clubs operate every year: Lithuanian and foreign languages, dance, programming, ceramics, healthy nutrition and movement training, table tennis, mental arithmetic, creating programs for smart devices, photo - video, art, journalism, football, basketball, chess, Jewish traditions, as well as choir, math academy, Lego, karate, STEAM, etc.
We have children of different ethnic origins, but all students of our school study the Hebrew language, Jewish History and Traditions.
Hebrew is taught under the Tal-Am program. According to this program the school seeks teaching the children Jewish values, the Hebrew language and the knowledge of the history of Israel.
Combining Jewish traditions (Masoret) and Hebrew language instructions into comprehensive Judaica programs we collaborate with Israeli teachers’ mission Heftziba from the Ministry of Education in Israel, which provides traditions didactic materials and send to us Hebrew language instructors, provides us with a range of Lithuanian-Israeli pupils projects and exchange opportunities. Every year we organize an academic competition in Hebrew and Jewish traditions among the students of Jewish schools in the Baltic States.
We celebrate all Jewish holidays, and we study Jewish cultural traditions and ethics in respect to the Jewish calendar. Every Friday the school greets Shabbat. The senior classes students along with the primary school pupils set plays in turns on Jewish parables. We say the traditional Kiddush and light candles. Every class gets a freshly baked challah.
We have a lot different projects which help to maintain relationships with Israel and motivate our student to learn Hebrew.
One of the projects is called “Twins”. Students of the 6th grade have to communicate directly with the Israel schoolchildren. These online meetings are held once a month using the Skype.
Another project is named “Bar Mitsva”. Every year students of the 7th class have to get ready for their Bar-Bat Mitzvah celebration – the celebration of their adulthood according to the Jewish traditions.
The projects “My Family’s History”, “Jewish Lens” are organized by the “Anu” Museum in Tel Aviv. Students together with their parents and grandparents gather the information about their family’s history, related to Jews, and make wonderful works. Students take photos reflecting Jewish traditions. And the winner, the one who made the nicest and the most interesting work, goes to Jerusalem, and his work have been demonstrated in the “Anu” Museum for one year.
Our students also take part in the project TALAVI, which unites students from Los Angeles, Tel Aviv School and Vilnius Sholom Aleichem ORT Gymnasium. All schoolchildren have an opportunity to visit different countries, live with various families and get to know the culture of the USA and Israel.
With a big pleasure we participate in the project “Our Roots”. Every year 10 students goes to the different countries and get acquainted with the Jewish tragedy of the Holocaust.
The students of our school play an active role in the life of the Lithuanian (Litvakc’s) Jewish community. They take part in various projects and celebrations held by the Kehilah and others. Also, our school established a cordial and friendly contact with the community of Israeli students in Lithuania. The young Sabras are helping our pupils to understand modern Israeli life, culture and festive or memorial occasions like Yom haZikaron, the Israeli day of Remembrance and etc.
Furthermore, we are happy to announce that we have recently become partners with one of the Israeli schools organized by the Ron Vardy Center. The gifted children from both schools will take part in joined projects and actively participate in various events held by the Center.
With a big interest our teachers collaborate with European Jewish teachers and educators’ network Centropa that specializes in preserving and expanding knowledge about Jewish life in Europe. We collaborate with our European colleagues through teacher’s experience and methodology sharing seminars, conferences and educational projects.
In 2022 the teachers of Vilnius Sholom Aleichem ORT Gymnasium became the Ambassadors of the Jewish National Foundation KKL – JNF (Keren Keymeth LeIsrael) in Lithuania. The first group of educators participated in the International Seminar on Ecological Zionism in Israel. The goal of this cooperation is the global education of teachers and students, the strengthening of Jewish identification and love for Israel, the comprehensive preservation and enhancement of the heritage of the Jewish people. Representatives of Jewish schools from all over the world actively attend KKL - JNF educational seminars in Jewish communities, historical, artistic, educational and cultural Zionist events and famous places. They spread their knowledge and experience through special educational programs for children and youth, and educates future leaders of Israel and the Diaspora.
Metai
Klasės
Mokinių skaičius
1990 – 1991
1
16
1991 – 1992
1 – 2
14
1992 – 1993
1 – 4
92
1993 – 1994
1 – 5
135
1994 – 1995
1 – 6
166
1995 – 1996
1 – 7
189
1996 – 1997
1 – 8
206
1997 – 1998
1 – 9
210
1998 – 1999
1 – 9
188
1999 – 2000
1 – 10
186
2000 – 2001
1 – 11
204
2001 – 2002
1 – 12
222
2002 – 2003
1 – 12
226
2003 – 2004
1 – 12
230
2004 – 2005
1 – 12
245
2005 – 2006
1 – 12
249
2006 – 2007
1 – 12
255
2007 – 2008
1 – 12
260
2008 – 2009
1 – 12
273
2009 – 2010
1 – 12
283
2010 – 2011
1 – 12
283
2011 – 2012
1 – 12
276
2012 – 2013
1 – 12
302
2013 – 2014
1 – 12
318
2014 – 2015
1 – 12
311
2015 – 2016
1 – 12
351
2016 – 2017
1 – 12
385
2017 – 2018
1 – 12
417
2018 – 2019
1 – 12
432
2019 – 2020
1 – 12
458
2020 – 2021
1 – 12
504
2021 – 2022
1 – 12
522
2022 – 2023
1 – 12
522
Adresas: J. I. Kraševskio g. 5, LT-08118 Vilnius
Tel.: (8 5) 241 0235
El. paštas: rastine@aleichemo.vilnius.lm.lt
Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokomoji kalba – lietuvių.
Kodas: 190009352
Gimnazija teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre.
Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija

©

Dizainas ir programavimas