Bendra tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJĄ SĄLYGOS

Įsakymas dėl Mokinių priėmimo į 1-8 klases ir I -IV gimnazijos klases komisijos sudarymo

Mokinių priėmimo į 1-8 klases ir I-IV gimnazijos klases komisijos darbo tvarkos aprašas (1 lapas)

Mokinių priėmimo į 1-8 klases ir I-IV gimnazijos klases komisijos darbo tvarkos aprašas (2 lapas)

Mokinių priėmimo į Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją tvarka

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
_________________________________________________________
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių tvirtinimo

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Gimnazijos bendruomenės (darbuotojų, mokinių ir tėvų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Mokinių etikos kodeksas

Mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka

Įsakymas dėl draudimo gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių

Įsakymas dėl mokinių apžiūros dėl asmens higienos

Įsakymas dėl gimnazistų aprangos

Įsakymas dėl gimnazijos moksleivių uniformos ir vidaus darbo tvarkos

Įsakymas dėl tvarkos gimnazijos valgykloje

Dėl mokinių atleidimo nuo muzikos ar dailės ir kūno kultūros pamokų

Elektroninio dienyno nuostatai

Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

Dalyko kurso keitimo tvarka

Prašymo forma DIREKTORIUI

Tėvų prašymas_dėl leidimo mokiniui vykti į pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu

Įsakymas dėl mokinių, pažeidusių gimnazijos vidaus tvarkos taisykles, elgesio fiksavimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo

Drausminės nuobaudos mokiniams, pažeidusiems gimnazijos vidaus taisykles ir tvarką

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Privatumo politika

Sutartys su moksleivių tėvais:

1-4 klasės >>>
5-8 klasės >>>
9-10 klasės >>>
11-12 klasės >>>

Pastaba: sutartys sudaromos priimant į atitinkamo koncentro klasę, atskirai kiekvienam moksleiviui ir gali būti papildytos.

Bendra darbo tvarka:

Kvalifikacijos kėlimo tvarka

Inventorizacijos tvarkos aprašas

Mokytojų tarybos nuostatai

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2019 – 2020 MOKSLO METAIS  

Klasė       Ugdymo proceso
pradžia pabaiga
1-4 09-02 06-05
5-11 09-02 06-19
12 09-02 05-18

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Pirmas pusmetis:     rugsėjo 2 d. – sausio 17 d.

Antras pusmetis:     1-4 kl. sausio 20 d. -birželio 5 d.

5-11 kl. sausio 20 d. – birželio 19 d.

12 kl. sausio 20 d. – gegužės 18 d.

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

                 Atostogos Pradžia Pabaiga
Rudens 2019-10-28 2018-10-31
Žiemos 2019-12-23

2020-02-17

2020-01-03

2020-02-21

Pavasario (Pesach) 2020-04-09 2020-04-16
Vasaros:1-4 kl.
5-11 kl.
2020-06-08
2020-06-22
2020-08-31
2020-08-31

Keturias ugdymo proceso dienas gimnazija skiria žydų tautos tradicijų  kultūros paveldui:

2019-09-30  Roš ha Šana
2019-10-09 Jom Kipur
2019-10-14 Sukkot
2019-10-22 Simchat Tora
2020-04-17 – Socialinė veikla (5-12 kl.)
Gimnazijos pavasarinė talka (1-4 kl.)

BENDRASIS UGDYMO PLANAS 2019 – 2021 M.M.

KLASĖS AUKLĖTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS.

1. Klasės auklėtojas konstruktyviai bendradarbiauja su mokiniais ir klasėje dirbančiais mokytojais. Siekia geriau pažinti savo auklėtinius įvairiose situacijose ir pamokose. Praveda klasės valandėlę, lavina mokinių iniciatyvumą ir kūrybingumą ruošiant renginius. Laiku suteikia reikalingą pagalbą mokiniui.
2. Klasės auklėtojas kryptingai pasirenka auklėjimo metodus, saugiai tyrinėja, nuosekliai, logiškai analizuoja ir kartu su klasės bendruomene sprendžia mokinius liečiančias problemas.
3. Kartu su klasėje dirbančiais mokytojais klasės auklėtojas nuolat stebi mokinių pasiekimus, kontroliuoja mokinių lankomumą.
4. Klasės auklėtojas informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių pasiekimus, mokymąsi ir reikalingą konkrečią pagalbą.

Pamokų laikas

1 pamoka     8.00 – 8.45 val.

2 pamoka     9.00 – 9.45 val.

3 pamoka     10.00 – 10.45 val.

4 pamoka     11.00 – 11.45 val.

5 pamoka     12.00 – 12.45 val.

6 pamoka     13.00 – 13.45 val.

7 pamoka     13.55 – 14.40 val.

8 pamoka     14.50 – 15.35 val.

Valgyklos mokinių maitinimo grafikas 2019 – 2020 m.m.

  Po 1 pam. Po 2 pam. Po 3 pam. Po 4 pam. Po 5 pam. Po 6/7 pam.
Pusryčiai/Bufetas 8.30 val. 1 klasės
8.45 val. 2-4 klasės
5 – 12 klasės        
Pietūs/Bufetas  

 

  1- 2 klasės 3- 7 klasės Laisvas
įėjimas
Laisvas
įėjimas
PASTABA! Šiame grafike nurodytos klasės yra prioritetinės, visi kiti mokiniai bus aptarnaujami, jeigu yra laisvų vietų, ačiū už supratimą!