KLASĖS AUKLĖTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS.

1. Klasės auklėtojas konstruktyviai bendradarbiauja su mokiniais ir klasėje dirbančiais mokytojais. Siekia geriau pažinti savo auklėtinius įvairiose situacijose ir pamokose. Praveda klasės valandėlę, lavina mokinių iniciatyvumą ir kūrybingumą ruošiant renginius. Laiku suteikia reikalingą pagalbą mokiniui.
2. Klasės auklėtojas kryptingai pasirenka auklėjimo metodus, saugiai tyrinėja, nuosekliai, logiškai analizuoja ir kartu su klasės bendruomene sprendžia mokinius liečiančias problemas.
3. Kartu su klasėje dirbančiais mokytojais klasės auklėtojas nuolat stebi mokinių pasiekimus, kontroliuoja mokinių lankomumą.
4. Klasės auklėtojas informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių pasiekimus, mokymąsi ir reikalingą konkrečią pagalbą.