Priėmimas į gimnaziją

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJĄ SĄLYGOS

Įsakymas dėl Mokinių priėmimo į 1-8 klases ir I -IV gimnazijos klases komisijos sudarymo

Mokinių priėmimo į 1-8 klases ir I-IV gimnazijos klases komisijos darbo tvarkos aprašas (1 lapas)

Mokinių priėmimo į 1-8 klases ir I-IV gimnazijos klases komisijos darbo tvarkos aprašas (2 lapas)

Mokinių priėmimo į Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnaziją tvarka

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
_________________________________________________________
Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių tvirtinimo

Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Mokinių etikos kodeksas

Mokinių lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarka

Įsakymas dėl draudimo gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti ir turėti elektroninių cigarečių

Įsakymas dėl gimnazistų aprangos

Įsakymas dėl gimnazijos moksleivių uniformos ir vidaus darbo tvarkos

Įsakymas dėl tvarkos gimnazijos valgykloje

Dėl mokinių atleidimo nuo muzikos ar dailės ir kūno kultūros pamokų

Prašymo forma DIREKTORIUI

Tėvų prašymas_dėl leidimo mokiniui vykti į pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu

Įsakymas dėl mokinių, pažeidusių gimnazijos vidaus tvarkos taisykles, elgesio fiksavimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo

Drausminės nuobaudos mokiniams, pažeidusiems gimnazijos vidaus taisykles ir tvarką

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis, jų komplektavimo, išdavimo ir atsiskaitymo tvarka

Sutartys su moksleivių tėvais:

1-4 klasės >>>
5-8 klasės >>>
9-10 klasės >>>
11-12 klasės >>>

Pastaba: sutartys sudaromos priimant į atitinkamo koncentro klasę, atskirai kiekvienam moksleiviui ir gali būti papildytos.